fb-pixel

Regulamin Junior

Regulamin Biegu z przeszkodami - RUNAWAY JUNIOR

Cel biegu

Popularyzacja zdrowego stylu życia, biegania jako najlepszej i najprostszej formy zachowania dobrej kondycji fizycznej i psychicznej, promocja sportu i rekreacji ruchowej.

Miejsce i termin

 1. MIEJSCE I TERMIN ORGANIZOWANEJ IMPREZY

Każdy bieg jest ogłaszany na stronie www.runawayocr.pl oraz na Facebooku – RUNAWAY – POLSKI UCIEKINIER.

 

KATEGORIE :  Dziewczynki i chłopcy. Podział na kategorie wiekowe: od 4 lat do 8 lat oraz od 9 lat do 13 lat.

Warunki uczestnictwa

 1. Uczestnikiem biegu może być każda osoba, która zapozna się z regulaminem – wyruszenie na trasę biegu jest jednoznaczne z faktem zapoznania się z jego treścią.
 2. Osoby poniżej 18 roku życia uczestniczą w biegu pod opieką rodziców, prawnych opiekunów lub za ich zgodą.
 3. Opiekun dziecka odpowiedzialna jest i zobowiązany do pilnowania swojego dziecka na terenie imprezy Runaway Junior ze względów bezpieczeństwa w czasie trwania całego eventu.

Zasady bezpieczeństwa

 1. Udział w biegu odbywa się po wytyczonej trasie.
 2. Biegnąc należy zachować zasady bezpieczeństwa tak, aby nie uszkodzić lub spowodować urazu, kontuzji u siebie oraz u innego uczestnika biegu.
 3. Zakaz zabierania ze sobą na trasę biegu szklanych i ostrych przedmiotów.
 4. Uczestnik biegu powinien posiadać strój sportowy.
 5. Podczas imprezy obowiązuje zakaz spożywania napojów alkoholowych, używania otwartego ognia, niszczenia przyrody i zaśmiecania.
 6. W razie potrzeby należy skontaktować się z organizatorami, obsługą medyczną lub porządkową.
 7. Należy przestrzegać zasad bezpieczeństwa i podporządkować się poleceniom służb odpowiedzialnych za bezpieczeństwo.
 8. Zakaz udziału osób pod wpływem alkoholu lub innych substancji odurzających.

DOPUSZCZENIA DO STARTU

 

Osoby które dokonają zgłoszenia, podpiszą wymagane oświadczenia, uiszczą opłatę startową i odbiorą pakiet startowy.  Oświadczenie będzie można podpisać w dniu zawodów w biurze organizatora lub w momencie odbioru pakietu startowego.

DŁUGOŚĆ BIEGU I ILOŚĆ PRZESZKÓD

Długość biegu oraz ilość przeszkód będzie publikowana w informacjach na facebook RUNAWAY – POLSKI UCIEKINIER oraz stronie www.runawayocr.pl  będzie zależna od miejscowości w której będzie organizowany event.

 

OCHRONA WIZERUNKU i DANE OSOBOWE

 

Każdy zawodnik akceptuje udział w imprezie na własną odpowiedzialność, mając na uwadze niebezpieczeństwo i ryzyko wynikające z rodzaju biegu, które mogą polegać m.in. na ryzyku utraty (pogorszenia) zdrowia lub życia. Każdy zawodnik wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych.  Każdy zawodnik wyraża zgodę na nieodpłatne i nieograniczone wykorzystanie utrwalonego w formie fotografii lub zapisu wideo wizerunku Uczestnika w przekazach medialnych oraz w materiałach promocyjnych Organizatorów. Wszyscy uczestnicy startując w zawodach wyrażają zgodę na przetwarzanie danych osobowych do celów związanych z zawodami.

 

Dane osobowe Uczestników biegów będą przetwarzane przez Organizatora w celu przeprowadzenia imprezy, w tym przyznania wyróżnień. Przetwarzanie danych osobowych na potrzeby organizacji biegu obejmuje także publikację imienia, nazwiska, daty urodzenia i miejscowości, w której zamieszkuje, celem opublikowania listy startowej a także wyników biegu, w którym startował.

Dane osobowe Uczestników będą wykorzystywane i przetwarzane przez Organizatora zgodnie z zasadami określonymi w ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych. 4. Uczestnik ma prawo wglądu do swoich danych osobowych oraz ich poprawiania i uzupełniania

 

 

PŁATNOŚCI.

Zwodnicy rejestrują się na stronie zaprojektowanej przez Firmę STS.TIMING.

Płatności dokonuje się przez system płatności internetowych tpay.com

 

 

W RAMACH WPISOWEGO ZAWODNIK OTRZYMUJE

-Możliwość wzięcia udziału w biegu

-Pamiątkowy medal

-Zestaw startowy.

 

 

POSTANOWIENIA  KOŃCOWE

– Organizator zastrzega sobie prawo do zmian w przebiegu imprez z przyczyn nie dających się przewidzieć (np. nagłej zmiany pogody) oraz do zmian godzin startów danych fal.

– Organizator ma prawo dokonywania zmian w Regulaminie.

– Uczestnik nie przestrzegający regulaminu może zostać zdyskwalifikowany.

– W czasie trwania zawodów organizator zapewnia opiekę medyczną

– W sprawach nieobjętych niniejszym regulaminem rozstrzyga Organizator

Ostateczna interpretacja niniejszego regulaminu należy wyłącznie do Organizatora