Regulamin Runaway

 1. CEL IMPREZY

– Organizacja wydarzenia sportowego – biegu z przeszkodami

– Promocja aktywnego stylu życia i sportu, rekreacji ruchowej oraz nowe formy spędzania aktywnie czasu wolnego.

– Promocja miejscowości oraz lokalnych atrakcji turystycznych.

– Pokonywanie własnych słabości, dobra zabawa.

 

 1. ORGANIZATOR :

 

Runaway – Polski Uciekinier  ul. Powstańców Wlkp. 43  63-830 PĘPOWO

 

 1. CHARAKTERYSTYKA BIEGU

Zawody stanowią połączenie wysiłku fizycznego i dobrej zabawy, nastawionej głównie  na pokonywanie własnych słabości i sprawdzenie się w sytuacjach ekstremalnych. Ze względu na ekstremalny charakter zawodów, każdy z uczestników musi liczyć się z ewentualnymi zadrapaniami, otarciami i kontuzjami spowodowanymi pokonywaniem ustawionych na trasie przeszkód.

 

 1. MIEJSCE I TERMIN ORGANIZOWANEJ IMPREZY

Każdy bieg jest ogłaszany na stronie www.runawayocr.pl oraz na Facebooku – RUNAWAY – POLSKI UCIEKINIER.

 

 1. UCZESTNICTWO

W zawodach mogą brać udział:
– Osoby od lat 16 w kategorii Elite (mogą brać udział w wydarzeniu za pisemną zgodą opiekuna prawnego).
– Osoby od lat 16 w kategorii OPEN  (mogą brać udział w wydarzeniu za pisemną zgodą opiekuna prawnego).
– Osoby od lat 14 w kategorii FOR FUN ( mogą brać udział w wydarzeniu za pisemną zgodą opiekuna prawnego)
– Zakupu biletów mogą dokonać jedynie osoby pełnoletnie.
– Dzieci od 4 do 13 lat ( dotyczy RUNAWAY  JUNIOR – czyli biegu dla dzieci)

 

 1. DOPUSZCZENIA DO STARTU

Osoby które dokonają zgłoszenia, podpiszą wymagane oświadczenia, uiszczą opłatę startową i odbiorą pakiet startowy.  Oświadczenie będzie można podpisać w dniu zawodów w biurze organizatora lub w momencie odbioru pakietu startowego.

 

 1. PRZESZKODY

Na trasie biegu rozmieszczone są przeszkody, wśród których wyróżnić można:
a. Naturalne – bagno, drzewa, stawy, wzniesienia
b. Sztuczne – ściany, zasieki, przeszkody linowe, multirigi, przeszkody ziemne, równoważnie, przeszkody sprawnościowe itp.

 

 1. DŁUGOŚĆ BIEGU I ILOŚĆ PRZESZKÓD

Długość biegu oraz ilość przeszkód będzie publikowana w informacjach na facebook  RUNAWAY – POLSKI UCIEKINIER oraz stronie www.runawayocr.pl  będzie zależna od miejscowości w której będzie organizowany event.

 

 1. KLASYFIKACJA i NAGRODY

Są osobne klasyfikacje dla FAL OPEN I ELITE, zostały opisane w osobnych regulaminach dla każdej z fal wraz z sposobem nagradzania.

Kategoria FOR FUN nie podlega klasyfikacji  oraz nagród po ukończonym biegu.

 

 1. OCHRONA WIZERUNKU i DANE OSOBOWE

 

Każdy zawodnik akceptuje udział w imprezie na własną odpowiedzialność, mając na uwadze niebezpieczeństwo i ryzyko wynikające z rodzaju biegu, które mogą polegać m.in. na ryzyku utraty (pogorszenia) zdrowia lub życia. Każdy zawodnik wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych.  Każdy zawodnik wyraża zgodę na nieodpłatne i nieograniczone wykorzystanie utrwalonego w formie fotografii lub zapisu wideo wizerunku Uczestnika w przekazach medialnych oraz w materiałach promocyjnych Organizatorów. Wszyscy uczestnicy startując w zawodach wyrażają zgodę na przetwarzanie danych osobowych do celów związanych z zawodami.

 

Dane osobowe Uczestników biegów będą przetwarzane przez Organizatora w celu przeprowadzenia imprezy, w tym przyznania wyróżnień. Przetwarzanie danych osobowych na potrzeby organizacji biegu obejmuje także publikację imienia, nazwiska, daty urodzenia i miejscowości, w której zamieszkuje, celem opublikowania listy startowej a także wyników biegu, w którym startował.

Dane osobowe Uczestników będą wykorzystywane i przetwarzane przez Organizatora zgodnie z zasadami określonymi w ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych. 4. Uczestnik ma prawo wglądu do swoich danych osobowych oraz ich poprawiania i uzupełniania

 

 1. ZASADY ZAPISÓW

– Aby zapisać się na bieg, należy wypełnić elektroniczny formularz dostępny na stronie www.runawayocr.pl i Facebooku  RUNAWAY – POLSKI UCIEKINIER oraz  dokonać opłaty startowej.

– Organizator zapewnia możliwość zapisów w biurze zawodów w razie dostępności miejsc na danym dystansie, bez gwarancji otrzymania kompletnego pakietu startowego, jak również zamówienia złożone po terminie 21 dni przed zawodami nie daje gwarancji do otrzymania zamówionych koszulek ( mogą one być dostarczane przez organizatorów w późniejszym terminie).

– Opłata startowa może być przeniesiona na innego zawodnika tylko w wyjątkowych przypadkach i po wcześniejszym uzgodnieniu tej kwestii z Organizatorem ( np. kontakt telefoniczny, mailowy, widomości na FB itp.)

– Limit uczestników jest ustalany oddzielnie dla każdej imprezy

– Po wypełnieniu formularza zgłoszeniowego i opłaceniu wpisowego, zawodnik zostanie umieszczony na liście startowej w kategorii i fali do której sam się wpisał. Zmiana godziny startów( fal ) jest niemożliwa bez uzgodnienia tego z Organizatorem. Zmiana spowodować może brakiem pomiaru czasu na trasie.

 

 1. PŁATNOŚCI.

Zwodnicy rejestrują się na stronie zaprojektowanej przez Firmę STS.TIMING.

 

Płatność dokonuje się przez system płatności internetowych tpay.com

System zamyka zapisy do danego biegu na 5 dni przed wydarzeniem ( informacje są również nagłaśniane na stronie organizatora i jego funpage’u). W przypadku dokonania płatności po wyznaczonym terminie należy niezwłocznie skontaktować się z organizatorem oraz przesłać potwierdzenie dokonania przelewu

12a. W terminie 14 dni licząc od dnia zawarcia umowy, przez co rozumie się dzień, w którym
spełnione są łącznie następujące warunki – Uczestnik wypełnił formularz zgłoszeniowy i uiścił
wpisowe, jednak każdorazowo nie później niż na 7 dni przed datą biegu, na który dokonano
zapisu, Konsumentowi przysługuje prawo do odstąpienia od umowy bez podania przyczyny. Po
upływie powyższych terminów prawo to wygasa.
12b. Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy, należy poinformować Organizatora – Stowarzyszenie Runaway – Polski Uciekinier z siedzibą w Pępowie , o swojej decyzji. Informację taką należy przesłać drogą
elektroniczną na adres: kontakt@runawayocr.pl przy czym powinna ona zawierać 
jednoznaczne oświadczenie o wykonaniu prawa do odstąpienia od umowy. Zwrot kwoty nastąpi
na konto, z którego dokonana została płatność.
12c. W przypadku odstąpienia od umowy Organizator zwróci wszystkie otrzymane od Uczestnika
płatności niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż w ciągu 14 dni licząc od dnia, w
którym zostanie on poinformowany o decyzji Uczestnika. Uczestnik nie ponosi żadnych kosztów
związanych ze zwrotem.
12d. W terminie nie późniejszym niż na 7 dni przez rozpoczęciem biegu, na który dokonano zapisu,
Uczestnik może zrezygnować z uczestnictwa w biegu. Rezygnacji dokonuje się w sposób
przewidziany dla odstąpienia od umowy. Dniem rezygnacji z biegu jest dzień doręczenia
Organizatorowi informacji o rezygnacji na adres:kontakt@runawayocr.pl 
12e. W przypadku gdy rezygnacja z biegu, o której mowa w ust. 11d. powyżej, dokonywana jest po
upływie 14 dni od dnia zawarcia umowy, Organizator nie zwraca otrzymanych płatności. W
takim przypadku Organizator udziela rabatu w wysokości 50% otrzymanych płatności na start
w innym organizowanym przez siebie biegu (bieg w innym terminie). Indywidualny kod zniżkowy zostanie przesłany
wraz z potwierdzeniem przyjęcia rezygnacji i może być wykorzystany w ciągu 5 miesięcy od dnia
otrzymania rezygnacji.

 

 1. W RAMACH WPISOWEGO ZAWODNIK OTRZYMUJE

-Możliwość wzięcia udziału w biegu

-Pamiątkowy medal

-Zestaw startowy.

 

 1. PAKIETY

Organizator szanuje uczestników dlatego wprowadził szeroki wachlarz pakietów startowych, na który składa się pakiet: bez koszulki( pakiet tańszy) lub wybiera opcję pakietu startowego z koszulką Runaway.

 

 1. POMIAR CZASU

Organizator zapewnia profesjonalny pomiar czasu a zawodnicy zobowiązani są do zwrotu chipu na mecie.

 

 1. BEZPIECZEŃSTWO I ODPOWIEDZIALNOŚĆ

 

– Uczestnik imprezy zobowiązany jest do bezwzględnego przestrzegania poleceń i zarządzeń Organizatora oraz służb odpowiedzialnych za ochronę i bezpieczeństwo podczas imprezy.

– Organizator nie ponosi odpowiedzialności za pozostawione lub zgubione przedmioty na terenie imprezy oraz nie bierze odpowiedzialności za sytuacje będące wynikiem nie przestrzegania zawartych powyżej postanowień oraz zarządzeń i poleceń służb odpowiedzialnych za bezpieczeństwo i porządek jak również za zdarzenia losowe, których nie da się przewidzieć

– Uczestnicy imprezy odpowiadają majątkowo za szkody wyrządzone organizatorowi albo innym uczestnikom podczas imprezy.

– Na teren imprezy nie będą wpuszczane osoby: nietrzeźwe, będące pod wpływem środków odurzających, zachowujące się agresywnie.

– Zakazane jest startowanie w butach z kolcami.

– Wszyscy zawodnicy startujący w zawodach oświadczają, że startują na własną odpowiedzialność, będąc w pełni świadomi ewentualnych przeciwwskazań związanych ze stanem zdrowia, co potwierdzają podpisaniem oświadczenia przy odbiorze pakietu startowego.

– Organizator zastrzega sobie prawo do ściągnięcia z trasy zawodników w stanie, który uzna za wymagający interwencji medycznej, natychmiastowego ogrzania bądź innej opieki.

– Organizator zastrzega sobie prawo do wykluczenia zawodnika w przypadku wyraźnego lub notorycznego naruszania regulaminu co wpływa na bezpieczeństwo, stan zdrowia lub negatywny wizerunek wydarzenia.

 

 1. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

– Organizator zastrzega sobie prawo do zmian w przebiegu imprez z przyczyn nie dających się przewidzieć (np. nagłej zmiany pogody) oraz do zmian godzin startów danych fal.

– Organizator ma prawo dokonywania zmian w Regulaminie.

– Uczestnik nie przestrzegający regulaminu może zostać zdyskwalifikowany.

– W czasie trwania zawodów organizator zapewnia opiekę medyczną

– W sprawach nieobjętych niniejszym regulaminem kwestie sporne rozstrzyga Organizator

– Ostateczna interpretacja niniejszego regulaminu należy wyłącznie do Organizatora.